HomeNieuwsBegroting 2015 vastgesteld

Begroting 2015 vastgesteld

Publicatiedatum: 15 nov. 2014

Donderdag 6 november heeft de gemeenteraad in een meer dan 10 uur durende vergadering de begroting vastgesteld. Bij die behandeling werden er 13 moties en één amendement ingediend. Niet alle moties zijn in stemming gebracht. Ook de SGP-fractie had twee moties ingediend. Eén om nu toch eens serieus werk te gaan maken van het bouwen van betaalbare woningen, in met name de kleine kernen, inclusief Maartensdijk, voor starters en jonge gezinnen. We zien te veel jonge mensen wegtrekken naar elders. Dat is niet goed als je basisvoorzieningen in de kernen overeind wilt houden. Het college wil eerst gebiedsvisies op gaan stellen en aan de hand daarvan nog eens kijken hoe woningbouw mogelijk gestalte kan krijgen. Onze structuurvisie laat al duidelijk zien dat er dringend behoefte is aan dit soort woningen. Wat de SGP betreft gaat het college dus meteen aan de slag om uit te voeren wat in onze structuurvisie staat.
Deze motie werd door de oppositiepartijen gesteund, geen meerderheid dus.

De andere motie was bedoeld om een discussie over het subsidiebeleid op gang te brengen. Bijvoorbeeld een taakstellende bezuiniging van 10% op het subsidieprogramma. Het totaalbedrag van het subsidieprogramma is ongeveer 6 miljoen euro. Het college stelt voor daar de komende jaren 100.000,- euro op te bezuinigen. Dat is 1,7%. In vergelijking met mensen die op thuiszorg en/of jeugdzorg zijn aangewezen en te maken krijgen met forse bezuinigingen, is dat natuurlijk heel weinig. Ook Bilts Belang vindt dat er veel meer op subsidies bezuinigt moet worden en diende een motie hierover in. Hierop besloot de SGP-fractie haar motie in te trekken en de motie van Bilts Belang steunen. Meer partijen vinden dat er toch wel eens goed naar het hele subsidieprogramma gekeken moet worden. Na eerst gezegd te hebben dat het college vast houdt aan het huidige subsidieprogramma, heeft de wethouder uiteindelijk toegezegd dat het college nog een keer heel goed naar nut en noodzaak van de diverse subsidies gaat kijken.

Opnieuw heeft de SGP-fractie de bureaucratie bij de Veiligheidsregio Utrecht (brandweer) onder de aandacht van het college gebracht. De burgemeester deelt die zorgen, maar moet tevens vaststellen dat een vorm van bureaucratie wel een beetje inherent is aan zo’n grote organisatie. De SGP vindt dat het anders moet. In plaats van top-down moet  er meer bottom-up gewerkt worden. Dit in het belang van de betrokkenheid van de vrijwilligers bij de brandweer.

Wat betreft de transities in het sociale domein heeft de SGP er wel vertrouwen in dat het college er alles aan doet om het in de gegeven omstandigheden allemaal zo goed mogelijk te regelen. Dat neemt niet weg dat er voor direct betrokkenen soms pijnlijke beslissingen genomen moeten worden. De betreffende verordeningen worden deze maand vastgesteld en voor de jeugdzorg zijn de contracten afgesloten. Alles komt nu op de uitvoering aan. Dan zal blijken of de uitvoerende organisatie, Stichting MENS, voldoende is toegerust om invulling te geven aan deze nieuwe situatie. In de nieuwe situatie wordt eerst gekeken naar mogelijkheden die iemand zelf heeft. Zijn die mogelijkheden er niet, dan wordt in zijn of haar omgeving naar oplossingen gezocht. Als dat ook niet lukt, is er de overheid die voor een oplossing gaat zorgen.
Een verandering die van iedereen in de samenleving het nodige vraagt.

2015 zal bij leven en welzijn een jaar zijn met voor veel mensen grote veranderingen. Laten we vanuit onze christenplicht oog voor elkaar hebben!