HomeNieuwsBouwplannen MSD De Bilt

Bouwplannen MSD De Bilt

Publicatiedatum: 4 nov. 2020

 

Bouwplannen MSD De Bilt

Tijdens de raadsvergadering van 29 oktober jl. stond via een voorhangprocedure een bouwplan van MSD op de agenda. MSD is een bedrijf waar kippenvaccins worden gemaakt en is gevestigd in de Ambachtstraat in De Bilt. Het bedrijf wil nu onder meer een nieuwe productiefaciliteit realiseren. Vanwege de aard van de activiteiten en toepassing van de zogenaamde kruimelgevallenregeling is het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht bevoegd gezag. Eerder werd nog gedacht dat de gemeenteraad hierbij nog een rol zou spelen, dat bleek echter niet zo te zijn.  Het college van B&W heeft alleen een adviesrol richting de provincie en geeft die adviesrol invulling op inhoudelijke gronden.

Procedure
SGP-commissielid Arie Vonk Noordegraaf vindt dat de raad zich met de bemoeienis in deze vergunningsprocedure op glad ijs begeeft: “De wet, niet het college of de provincie, schrijft voor op welke wijze dit vergunningstraject doorlopen moet worden. In deze procedure komt de gemeenteraad, volgens de wet, helemaal niet in beeld. De rol die de gemeenteraad zich in deze toedicht is in feite dus oneigenlijk. Het college heeft nu de voorhangprocedure geïntroduceerd, maar ook dit past eigenlijk niet bij de procedure die gevolgd wordt. De provincie is het bevoegd gezag en vraagt een advies aan het college van B & W, niet aan de gemeenteraad.” De SGP steunde dan ook geen moties die betrekking hadden op het bouwplan van MSD.

Uitbreiding
Door uitspraken die in verschillende beleidsstukken (waaronder de Structuurvisie) gedaan zijn, kan de gedachte ontstaan dat MSD verplaatst zou moeten worden. Fractievoorzitter Johan Slootweg: “De wens om de Ambachtstraat te transformeren tot woongebied is echter niet concreet in de voor MSD geldende bestemming verwerkt. Dit betekent dat voor MSD een bedrijfsbestemming in het bestemmingsplan staat. Binnen deze bestaande bestemming wil MSD nu een nieuwe productiefaciliteit plaatsen. De uitspraken die gedaan zijn in het verleden hebben ook niet geleid tot het actief verplaatsen of saneren van alle bedrijvigheid in de Ambachtstraat.” Slootweg: “Als een bedrijf moet vertrekken, moet er ook geld op tafel gelegd worden om het bedrijf uit te kopen. Daar hoor ik niemand over. Bovendien vindt de uitbreiding met een nieuwe productiefaciliteit plaats binnen een al bestaande bedrijfsbestemming. Overigens blijft bij het niet afgeven van de vergunning de situatie zoals die nu is. De verbeteringen voor de omgeving zullen dan niet uitgevoerd kunnen worden, want het bedrijf zal gewoon blijven.”

Toekomst
De SGP-fractie vindt het belangrijk dat er een toekomstvisie voor de Ambachtstraat en omgeving komt, voordat besloten wordt tot verkoop van gemeentegrond op de Ambachtstraat. We kunnen dan een integrale afweging maken over de toekomstige bestemming van de gemeentegrond ter plaatse. Het moet dan niet alleen bij een visie blijven, maar er moeten ook concreet stappen worden gezet om die visie gestalte te geven. Juist doordat die stappen de afgelopen jaren niet zijn gezet, ontstond een situatie zoals nu bij het bouwplan van MSD. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is actief grondbeleid waarmee het college instrumenten in handen heeft om een visie concreet handen en voeten te geven.