HomeNieuwsDe programmabegroting: tijd voor de kern!

De programmabegroting: tijd voor de kern!

Publicatiedatum: 9 nov. 2020

 

Tijd voor de kern!

De programmabegroting voor het jaar 2021 laat opnieuw zien dat er fors geld bij moet in het sociaal domein. Vanuit het rijk moet daarom meer geld beschikbaar komen voor gemeenten die steeds meer taken moeten uitvoeren. De SGP stemde daarom tijdens de raadsvergadering van 5 november jl. voor een motie ‘Raden in verzet’ die beoogt een krachtig signaal naar het rijk af te geven op dit punt. De SGP is blij met de sluitende begroting. Fractievoorzitter Johan Slootweg: “gezien het financieel toezicht vanuit de provincie is het goed nieuws dat het gelukt is de begroting sluitend te krijgen”. De tekorten leiden wel tot keuzes waarvan de vraag is of die allemaal gevolgd moeten worden. De Bilt moet terug naar de kern. Wat de SGP-fractie betreft wordt daarbij de mens achter de maatregelen niet vergeten.

Mantelzorg
Concreet leidt het blijven kijken naar de mens achter de maatregelen bijvoorbeeld tot de vraag of het goed is de mantelzorgwaardering te schrappen. Dit leidt tot een bezuiniging van € 40.000,-. Mantelzorgers nemen een belangrijke plaats in, in de samenleving. Mantelzorg verdient daarom veel waardering! Johan Slootweg: “De jaarlijkse mantelzorgwaardering wordt door mantelzorgers zeer op prijs gesteld en voelt bij hen als erkenning. De waardering is een manier om mantelzorgers verlichting te bieden bij hun zware taak. Uit onderzoek van Mantelzorg NL blijkt bovendien dat mantelzorgers in de coronacrisis een zwaardere belasting ervaren”. De vorm van de waardering (waardebonnen die bij de plaatselijke ondernemers kunnen worden ingewisseld) is eveneens een (beperkte) financiële injectie voor onze lokale middenstand. Op meerdere punten dus goed voor de kern! Samen met een aantal andere fracties heeft de SGP daarom een amendement ingediend om het schrappen van de mantelzorgwaardering terug te draaien. Dit amendement haalde helaas geen meerderheid in de raad.

Woningbouw
Een ander aangelegen punt voor de SGP is woningbouw. Lees hier wat de SGP daarover heeft ingebracht bij de begroting. 

Duurzaamheid
Het baart de SGP-fractie zorgen dat veel lokale plannen op het gebied van duurzaamheid voortkomen uit landelijk opgelegde normen waarbij de burger niet is betrokken. Overigens wordt op allerlei manieren duidelijk dat experts vraagtekens zetten bij de manier waarop de huidige energietransitie wordt vormgegeven. Wat de SGP-fractie betreft moet De Bilt daarom niet voorop lopen bij het realiseren van zonnevelden en windmolens, maar moet bijvoorbeeld sterker ingezet worden op zon op dak. Daar is nog een wereld te winnen. Ook ontvangt de SGP-fractie regelmatig kritische geluiden over de manier waarop het college het participatieproces vormgeeft bij bijvoorbeeld het te realiseren zonnepark bij Maartensdijk en het uitrollen van de Regionale Energiestrategie (RES). De SGP diende een motie in om uit te spreken dat op de huidige wijze geen invulling kan worden gegeven aan het ontwikkelen van een RES in regionaal (U16) verband. Deze motie haalde helaas geen meerderheid. Een andere motie over het innemen van een negatieve grondhouding ten aanzien van een zonnepark bij Maartensdijk is uiteindelijk ingetrokken. De SGP wacht hierin de op te stellen ontwerpverklaring van geen bedenkingen af die nog niet is voorgelegd aan de raad. Volgens de portefeuillehouder onder meer vanwege de eis over het lokaal eigenaarschap.

Armoedebeleid
Verder diende de SGP-fractie een amendement mede in (met PvdA en anderen) om de bezuiniging op het armoedebeleid terug te draaien. Dit amendement werd aangenomen. Cliënten met een inkomen tot 130% van het bijstandsinkomen kunnen hierdoor gebruik blijven maken van Wmo-voorzieningen zonder hiervoor een eigen bijdrage te moeten betalen. Deze maatregel zou betekenen dat circa 100 van onze armste huishoudens op jaarbasis € 234,- extra moeten gaan betalen voor Wmo voorzieningen, dit is een groot bedrag voor die inwoners en leidt mogelijk tot zorg mijdend gedrag. We hebben hier over een van de meest kwetsbare groepen uit onze gemeente. Een bezuiniging ten laste van hen hebben we hiermee voorkomen.

Toekomst
Lokale partijen Beter de Bilt en Bilts Belang lieten zich recent in de pers uit over een mogelijke fusie met Zeist in de (verre) toekomst. Bij een motie van Forza De Bilt die de raad vroeg uit te spreken geen enkele fusie na te streven en dit streven ook onwenselijk te vinden heeft de SGP zich onthouden van stemming. De SGP is dan ook ‘weggelopen’ uit de digitale raadsvergadering. Veel andere partijen volgden dit voorbeeld waardoor een stemquorum ontbrak en de motie niet in stemming is gebracht. Johan Slootweg: “Een dergelijke motie is buiten de orde en hoort niet thuis bij de begrotingsbehandeling. Zowel een voor- als tegenstem kon mijn fractie niet verantwoorden. De motie roept de suggestie op dat wellicht al over fusie nagedacht wordt en dat is niet het geval.” Uiteindelijk heeft de SGP voor de programmabegroting gestemd omdat daarin ook veel dingen staan waar de SGP zich goed in kan vinden. De SGP heeft tot slot iedereen Gods zegen toegewenst voor het nieuwe begrotingsjaar.