HomeNieuwsParticipatieniveau woningbouw naar 'meewerken'

Participatieniveau woningbouw naar 'meewerken'

Publicatiedatum: 2 jul. 2020

 

Participatieniveau woningbouw naar 'meewerken'

In de gemeenteraadsvergadering van 25 juni 2020 is gesproken over het participatieproces dat zal worden gevolgd om de woningbouwopgave van gemeente De Bilt in te vullen. De SGP heeft samen met Bilts Belang een amendement ingediend dat duidelijk maakt dat het participatieniveau gebiedsgericht kan worden opgehoogd naar ‘meewerken’, indien de participanten in een kern of wijk dat graag willen.

Het woningtekort in gemeente De Bilt is groot. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning worden steeds langer en een koopwoning vinden voor bijvoorbeeld starters is lastig. Woningbouw is voor de SGP dan ook al enige tijd prioriteit en de fractie roept het college al jaren op, zeker bij de kleine kernen, woningen te bouwen. Eerder stelde De Bilt een opgave vast van 845 woningen in de periode 2016-2026, waarvan in de periode 2016-2030 450 woningen zijn bedoeld voor sociale huur.

Deze woningen moeten ergens in de gemeente gebouwd worden. In 2019 is veel gesproken over 13 woningbouwlocaties op gemeentelijke groenlocaties. Door een amendement van SGP en Bilts Belang, dat unaniem is aangenomen, is dat voorstel niet doorgegaan.

In 2019 is ook gesproken over hoe het verder moet. Op 28 januari 2020 is samen met inwoners een begin gemaakt met een nieuw proces. Naar aanleiding van deze gesprekken stelde het college als participatieniveau ‘meedenken’ voor. Over een hoger niveau, ‘meewerken’ stonden al wel dingen in de stukken, maar de SGP-fractie wilde graag met een amendement heel duidelijk maken dat de raad onder twee voorwaarden, als inwoners in een kern of wijk daartoe de (1) wens en (2) bereidheid uitspreken, het participatieniveau wil ophogen naar ‘meewerken’.

De SGP is blij dat het amendement over 'meewerken' is aangenomen en dat het participatieproces nu een vervolg krijgt. De volgende stap is nu dat inwoners worden geïnformeerd over het participatieproces. De SGP blijft dit nauwlettend volgen en heeft het college ook gevraagd de woningbouw voortvarend ter hand te nemen. Voor de SGP is het belangrijk dit proces samen met inwoners vorm te geven op basis van duidelijke en betrouwbare informatie. Wij roepen iedereen dan ook op om mee te werken aan een goed participatieproces dat in september start. Voor vragen kunt u contact opnemen met de fractie via fractie@sgpdebilt.nl.