HomeNieuwsSGP vraagt aandacht voor woningbouw

SGP vraagt aandacht voor woningbouw

Publicatiedatum: 9 nov. 2020

 

SGP vraagt aandacht voor woningbouw

De SGP vindt dat er onvoldoende tempo wordt gemaakt bij het invullen van de woningbouwopgave. Zeker wanneer de fractie kijkt naar het grote tekort aan woningen, met name in de kleine kernen, waar woningbouw voor starters en jonge gezinnen uitermate urgent is. De wethouder heeft in de raadsvergadering van 5 november jl. toegezegd met een tijdpad te komen over het realiseren van betaalbare woningen, met name in Maartensdijk, waarbij ook het bouwen buiten de rode contouren wordt betrokken.

In de programmabegroting staat woningbouw ook als een van de doelen: “Het vergroten van de huisvestingsmogelijkheden voor jonge gezinnen in de groene kernen.” Verder leest de SGP in de begroting: “Maartensdijk heeft ruimte voor een groter aantal woningen, met meer diversiteit in de samenstelling. Nieuwe woningen zijn belangrijk om de leefbaarheid en voorzieningen zoals scholen, (sport)verenigingen en het winkelaanbod zoals op het Maertensplein, in stand te houden.” Om dit mogelijk te maken is bouwen buiten de rode contouren onontkoombaar.

Participatieproces
In de gemeenteraadsvergadering van 25 juni 2020 is gesproken over het participatieproces dat zal worden gevolgd om de woningbouwopgave van gemeente De Bilt in te vullen. De SGP heeft samen met Bilts Belang toen een amendement ingediend dat duidelijk maakt dat het participatieniveau gebiedsgericht kan worden opgehoogd naar ‘meewerken’, indien de participanten in een kern of wijk dat graag willen. Het participatieproces wordt binnenkort opgestart. 

Landschapsvisie en omgevingsvisie
Al twee jaar geleden zegde wethouder Landwehr toe te werken aan een landschapsvisie waarin het bouwen buiten de rode contouren wordt ingepast. Tot op heden heeft de SGP een dergelijke visie nog niet gezien en hier al meerdere keren naar gevraagd. Tijdens de raadsvergadering van 5 november jl. werd duidelijk dat er de afgelopen twee jaar nog geen begin is gemaakt met het opstellen van een landschapsvisie, maar werd verwezen naar een nog op te stellen omgevingsvisie. Voordat een dergelijke visie er ligt, zijn we echter jaren verder. Bijvoorbeeld Maartensdijk heeft echter nu al woningen nodig om de leefbaarheid op peil te houden. De SGP diende daarom een motie in om in het eerste kwartaal van 2021 een tijdpad voor te leggen tot realisatie van betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen, toegespitst op de kern Maartensdijk.

Na een toezegging van wethouder Smolenaers dat dit tijdpad zal worden opgesteld en dat daarbij het bouwen buiten de rode contouren bij Maartensdijk wordt betrokken, heeft de fractie de motie van tafel gehaald. We kijken uit naar het tijdpad dat zal worden voorgelegd. Ook hierin blijft het: tijd voor de kern!