HomeNieuwsVoorstel landgoed in Groenekan is niet goed onderbouwd en mist draagvlak in de omgeving

Voorstel landgoed in Groenekan is niet goed onderbouwd en mist draagvlak in de omgeving

Publicatiedatum: 15 feb. 2018

In de commissie Openbare Ruimte van 13 februari is voor de tweede keer gesproken over het plan om een landgoed te realiseren op het terrein langs de Groenekanseweg 113/121 in Groenekan. Het plan bevat onder meer het realiseren van een landhuis en enkele bijgebouwen. Ook moeten er 180 parkeerplaatsen komen en meer mogelijkheden voor paardenpolo.

De SGP zal dit voorstel om de volgende redenen niet steunen:

 • De SGP vindt dat een goede ruimtelijke onderbouwing voor dit plan ontbreekt;
 • De SGP betreurt het dat er na bijna een jaar nog steeds veel vragen zijn over dit plan en dat het draagvlak bij de omwonenden ontbreekt;
 • De SGP vindt dat het plan op deze manier niet ruimtelijk inpasbaar is in de omgeving;
 • De SGP vraagt zich af hoe het kan dat er zoveel verouderde informatie in de bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing staat;
 • De SGP vraagt zich af of dit plan wel voldoet aan de algemeen geldende criteria die gelden voor een nieuw te ontwikkelen landgoed;
 • De SGP stelt vraagtekens bij de overeenkomst tussen initiatiefnemer en het Groenekans Landschap die is opgedoken. De overeenkomst is juridisch gezien niet houdbaar en heeft publiekrechtelijk geen waarde;
 • De SGP vindt het belangrijk dat er nu duidelijkheid komt voor iedereen. Daarom heeft de SGP benadrukt dat het voorstel in de raadsvergadering van 22 februari in stemming moet worden gebracht.

 

Lees hieronder de tekst van onze bijdrage:

Commissie Openbare Ruimte 13 februari 2018 (Beylevelden)

Dit is de tweede keer dat dit voorstel voorligt. Vorig jaar juni hebben we hier in deze commissie ook over gesproken. In de tussenliggende tijd is er veel gebeurd. Ook onze fractie is bij diverse bijeenkomsten geweest. Onze fractie had gehoopt dat in de tussentijd veel vragen beantwoord zouden zijn en dat het draagvlak groter zou zijn bij omwonenden. Getuige de vele reacties, ook vanavond, is dat niet het geval. Onze fractie betreurt dat. De kernvraag vanavond is of wij vinden dat er sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing zoals bedoeld in artikel 2.12 van de Wabo. Wat ons betreft is dat nu niet het geval.

 1. Een verklaring van geen bedenkingen wordt gevraagd als er sprake is van een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan die ruimtelijk inpasbaar is. De ruimtelijke onderbouwing laat zien dat er sprake is van een forse afwijking ten opzichte van huidige situatie en bestemming. Er is thans sprake van een agrarische bestemming. De nieuwe ontwikkeling heeft een heel andere uitstraling op de omgeving. Op grond waarvan is het college van mening dat het hier een afwijking betreft waarvoor de geleverde ruimtelijke onderbouwing voldoende duidelijk maakt dat het plan inpasbaar is in het vigerende bestemmingsplan?
 2. Hoe komt het dat er verouderde stukken zitten bij de ontwerpverklaring, bijvoorbeeld bijlage 7 over flora en fauna die uit 2012 dateert en waarin dus wellicht van een verouderd juridisch kader is uitgegaan? Klopt het dat er nu een ander juridisch kader geldt?
 3. Op het laatste moment is er nog een overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en het Groenekans landschap. Wat is volgens het college de juridische status van deze overeenkomst? Er worden een aantal zaken genoemd die niet zouden mogen, maar wat is er dan wel toegestaan? En welke mogelijkheden zijn er dan om dit te handhaven?
 4. Normaliter is er een andere voorstelling van de inrichting van een landgoed dan nu voorligt. Landgoederen moeten voldoen aan bepaalde criteria. Wat zijn volgens het college de overeenkomsten tussen een te vormen landgoed, zoals omschreven in de nota Vitaal Platteland, en het plan wat nu voorligt?
 5. Wie is verantwoordelijk voor eventuele planschade, mocht deze verklaring van geen bedenkingen worden afgegeven? Is er een anterieure overeenkomst gesloten met initiatiefnemer?
 6. Door een van de insprekers is het ook al gezegd, onze fractie is absoluut niet voor het doorschuiven van dit voorstel maar voor het nemen van een beslissing in de gemeenteraad van 22 februari. De raad is het orgaan dat een verklaring van geen bedenkingen wel of niet afgeeft. Wat onze fractie betreft moet er nu duidelijkheid komen en moet dit plan niet in de lucht blijven hangen. Een uitspraak van de raad op korte termijn is dan ook gewenst.
 7. Op de langere termijn is het wat de SGP betreft een goed idee om een omgevingsvisie voor de kern Groenekan te maken. Hierin kunnen alle inwoners van Groenekan meedenken. De hoge mate van betrokkenheid van de Groenekanse samenleving vindt de SGP positief.
 8. Een rondetafelgesprek over dit voorstel zoals geopperd door D66 vindt de SGP op dit moment niet zinvol.