HomeProgramma 2018-20225. Voortvarende woningbouw

Voortvarende woningbouw

Stilstand is achteruitgang. Te lang zijn er te weinig woningen gebouwd. Winkeliers hebben het moeilijk vanwege onder andere internetshoppen. Verenigingen worden bedreigd in voortbestaan vanwege gebrek aan leden. Scholen leiden onder teruglopende leerlingaantallen. Jonge mensen trekken weg. Geen ingrediënten voor een bloeiende kern. De visie van de SGP voor de toekomst als het gaat om woningbouw: bouw betaalbare huizen voor starters en gezinnen om basisvoorzieningen in stand te houden en daarmee de kern te laten bloeien!

De visie van de SGP samengevat in statements:

 

 

Onze dorpen komen in het nauw wanneer jonge gezinnen en starters uit de gemeente vertrekken. Dit heeft gevolgen voor winkeliers, scholen en verenigingen. Zo zijn er scholen in De Bilt die te maken hebben met leerlingenkrimp. De SGP vindt dat hier zo snel mogelijk op ingesprongen moet worden door bijvoorbeeld woningbouw toe te passen om krimp tegen te gaan.

 

 

 

 

 

De gemeente mag van de SGP richting starters op de woningmarkt wat meer mans zijn. Het realiseren van voldoende woningen is nodig. Concreet worden hiervoor met woningcoöperaties afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen. Ook moet de starterslening opnieuw worden aangeboden.

 

 

 

 

 

Er moet evenwicht zijn in het woningaanbod in de gemeente voor de te onderscheiden doelgroepen. Afstemming met de omliggende gemeenten is belangrijk. Om dit te kunnen bereiken is een actief grondbeleid nodig. De SGP vindt dat de gemeente voortvarend moet inzetten op eigentijdse woningbouw.

 

 

 

 

 

 

Per dorpskern moet er ruimte moet zijn voor woningbouw. Daarbij wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden om binnen de bestaande bebouwingsgrenzen te bouwen (rode contouren). Als dat geen mogelijkheden meer biedt, moet ook gekeken worden naar uitbreiding buiten de rode contour.

 

 

 

 

 

 

Door een gebrek aan betaalbare woningen treken jongeren steeds vaker weg naar omliggende gemeenten. Dat komt de leefbaarheid van onze dorpen niet ten goede. De SGP vindt het daarom geen vertoning dat er te weinig starterswoningen zijn!

 

 

 

 

 

Bekijk alle 5 kernpunten:

  1. Optimale dienstverlening
  2. Natuurlijk buitengebied
  3. Beter onderhoud openbare ruimte
  4. Zorgzaam samenleven
  5. Voortvarende woningbouw

Of bekijk ons verkiezingsprogramma of onze kandidatenlijst.