HomeProgramma 2018-2022

De kern centraal

Verkiezingsprogramma SGP De Bilt 2018-2022

In uw dorpskern gebeurt van alles. In elke kern is minimaal één winkel en/of school. In elke kern staat minimaal één kerk. Er zijn (sport)verenigingen actief. Het bloeien van deze voorbeelden valt of staat met u en jou. En met de mensen om u heen, de inwoners van de dorpskern. Samen houden we winkels, scholen, kerken, verenigingen, enzovoort in stand. Samen zorgen we voor een bloeiend dorp. Samen zorgen we voor de oude inwoner van het dorp of voor het gezin waar zorgen zijn. Samen zorgen we dat de dorpskern de dorpskern blijft. Wat het beste is voor Bilthoven, hoeft dat niet te zijn voor Maartensdijk. Een beleidskeuze die gemaakt wordt voor Hollandsche Rading, past niet per se ook bij Westbroek. Want een dorpskern is een dorpskern. Een kern met een eigen sfeer. Een eigen identiteit. Een eigen bevolking. Een bevolking die zelf goed weet wat past bij zijn kern.

SGP De Bilt stelt de komende vier jaar de kern centraal. De SGP wil zich inzetten voor de eigenheid en leefbaarheid van De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Westbroek, Groenekan en Hollandsche Rading. Het beleid binnen gemeente De Bilt moet kerngericht zijn en aangepakt worden op wijkniveau.  De SGP zet vijf kernpunten centraal:

1.    De kern centraal in de dienstverlening

De gemeente is er voor haar inwoners. Daarom moet de gemeentelijke organisatie zich naar de burgers toe dienstverlenend opstellen. De visie van de SGP voor de toekomst als het gaat om dienstverlening: adequaat en tijdig reageren op bijvoorbeeld aanvragen en klachten van inwoners, en toezeggingen nakomen! Kijk hier verder >

2.    De kern centraal in het buitengebied

Voedselproducenten in onze kernen, de agrariërs, verdienen de ruimte voor hun bedrijfsvoering. Hierbij moet een balans worden gezocht in enerzijds een gezonde bedrijfsvoering en anderzijds het behoud van natuurwaarden. De visie van de SGP voor de toekomst als het gaat om het buitengebied: ruimte voor agrariërs, die zorgen voor ons voedsel en beheren en onderhouden ook nog eens het landschap. Kijk hier verder >

3.    De kern centraal in de openbare ruimte

De openbare ruimte is onze leefomgeving, waarin wij wonen, werken en recreëren. De openbare ruimte heeft een belangrijke relatie met het welbevinden in de kern. Overhangende struiken, ongelijke trottoirs, oerwoudplantsoenen, zomaar wat voorbeelden die leiden tot ergernis. Goed onderhoud is het visitekaartje voor iedere kern. De visie van de SGP voor de toekomst als het gaat om de openbare ruimte: geen gras laten groeien over een verhoging van het onderhoudsniveau! Kijk hier verder >

4.    De kern centraal in het samen leven

Elk mens is uniek. Unieke mensen die samen de kern vormen. Met respect, aandacht en zorg voor elkaar. Vrijwilligerswerk, mantelzorg, burenhulp en ga zo maar door. Dat verdient steun! Samen leven, samen werken, samen zijn, samen doen, dit moeten we koesteren. De visie van de SGP voor de toekomst als het gaat om samen leven: alle vormen van naastenliefde verdienen steun en stimulans! Kijk hier verder >

5.    De kern centraal in woningbouw

Stilstand is achteruitgang. Te lang zijn er te weinig woningen gebouwd. Winkeliers hebben het moeilijk vanwege onder andere internetshoppen. Verenigingen worden bedreigd in voortbestaan vanwege gebrek aan leden. Scholen leiden onder teruglopende leerlingaantallen. Jonge mensen trekken weg. Geen ingrediënten voor een bloeiende kern. De visie van de SGP voor de toekomst als het gaat om woningbouw: bouw betaalbare huizen voor starters en gezinnen om basisvoorzieningen in stand te houden en daarmee de kern te laten bloeien! Kijk hier verder >

Handelen vanuit de Kern

De vijf kernpunten staan centraal. Maar er is meer. Het verkiezingsprogramma van de SGP is meer dan de vijf kernpunten. Hoe komt de partij aan haar visie?  De SGP is een christelijke partij die handelt vanuit bepaalde kernwaarden. Deze waarden zijn bepalend voor onze standpunten in de politiek, landelijk en provinciaal, maar ook in onze gemeente De Bilt. In ons verkiezingsprogramma is een overzicht van onze kernwaarden opgenomen.  Verder worden tien concrete thema’s genoemd, die van belang zijn voor gemeente De Bilt. Deze thema’s vormen een praktische uitwerking van onze kernwaarden.

Johan Slootweg

Lijsttrekker SGP De Bilt

 

Download hier ons verkiezingsprogramma (2018-2022)